484 4050

haigla@raplahaigla.ee

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, milleks on näiteks isiku nimi, aadress, kontaktandmed jne. Samuti kuuluvad isikuandmete alla eriliigilised isikuandmed, milleks on muu hulgas ka inimese terviseandmed.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Raplamaa Haigla SA töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik talle pandud ülesannete täitmiseks ning isikute kiireks ja kvaliteetseks teenindamiseks. Raplamaa Haigla SA-l on seadusandlusest tulenev kohustus kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. 

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • pöördute meie haiglasse- töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse diagnoosimisel, ravimisel
 • Teie lähedane on sattunud meie haiglasse- töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks- töötleme Teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks
 • soovite enda ravidokumentide väljastamist- kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud isiku isikuandmeid dokumendi väljastamisel
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse –kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamisel ja Teile vastamisel
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja- avaldame Teie nõusolekul Teie nime haigla veebilehel
 • kandideerite meile tööle – lähtume Teie enda avaldatud teabest. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid oleme tema kohta kogunud.

Turvakaamerad

Haigla vara ja  isikute turvalisuse tagamiseks kasutame  avalikes ruumides videovalvet, mis on märgistatud vastava sildiga. Kaameratega ei salvestata heli ega jälgita konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala ja seal toimuvat. Kasutame kaamerate abil saadud andmete töötlemisel turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, kasutamise eest. Koopiat videosalvestisest tohib edastada väljaspoole haiglat või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile). Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega.

Andmete edastamine

Raplamaa Haigla SA väljastab Teiega seotud andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid andmeid küsida (nt politsei, haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms). Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Taotluse saate esitada kantseleis või saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile haigla@raplahaigla.ee . 

Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või saadetakse krüpteeritult e-postile.

Isikuandmeid ei väljastata, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed: 

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda haigla andmekaitse spetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@raplahaigla.ee või telefonil +372 4890750.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: info@aki.ee ).

Raplamaa Haigla SA teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte. Meie töötajatele kohaldub konfidentsiaalsuskohustus ja me teeme kõik endast oleneva, et Teie isikuandmed oleksid meie käes kaitstud.