484 4050

haigla@raplahaigla.ee

ÕIGUSED
Patsiendil on õigus saada vähemalt arstiteaduse üldisele tasemele vastavat arsti-, õendus- ja hooldusabi. Vajadusel peab tervishoiuteenuse osutaja (SA Raplamaa Haigla) suunama patsiendi eriarsti juurde või kaasama eriarsti.

Ravikindlustatud isikul on õigus saada tasuta tervishoiuteenuseid, mis on kantud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste hinnakirja.

Patsiendil on õigus saada ammendavat lisainformatsiooni tema haiglasse saabumise ja ravil viibimisega seotud küsimustes. Teavet annavad tervishoiuteenuse osutamisega seotud isikud: raviarst, osakonnajuhataja, valvearst, osakonna vanemõde või haigla administratsioon.

Patsiendil on õigus saada teavet tema läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest, pakutava ravi ja hoolduse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest raviteenustest.

Patsiendil on õigus nõuda, et teda vaadatakse läbi ja talle osutatakse raviteenust üksnes tema nõusolekul (erand: piiratud teovõimega patsient).

Patsiendil on õigus keelduda teavest, mida ta ei taha vastu võtta.

Patsiendi õigus nõuab, et enne diagnostiliste ja raviprotseduuride alustamist küsitakse temalt kirjalik nõusolek (kui tema seisund selle andmist võimaldab; või olenevalt olukorrast küsitakse nõusolekut eestkostjalt või esindajalt).

Patsiendi õigus nõuab, et tema isiku- ja terviseandmeid ei avaldata kõrvalistele isikutele ega asutustele. Reeglina on patsiendi haiguslool märgitud kontaktisiku nimi ja telefoni number, kellele võib edastada andmeid patsiendi tervisliku seisundi kohta.

Patsiendil on õigus saada oma tervisliku seisundi kohta nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku informatsiooni.

Haige lapse hooldajal on õigus viibida haiglas vastavalt Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus kehtestatule:- alla 2- aastase lapsega haiglas viibimisel- alla 10-aastase lapsega haigla viibimisel kuni 14 päeva

Puuetega isikute hooldamise tingimused ja hooldaja haiglas viibimine lahendatakse individuaalselt ja kokkuleppel vastava osakonna juhatajaga.

Avaldusi ja ettepanekuid saavad patsiendid, omaksed ja külastajad esitada vahetult osakonna personalile, haigla ülemõele ja ravijuhile suuliselt või kirjalikult või kasutada selleks osakonnas olevat haiglasisest tagasiside postkasti.

Haiglas on kehtestatud kaebuste lahendamise kord.  Avalduse/ettepaneku vorm on olemas ka haigla kodulehel.

Patsiendil ja külastajal on õigus heaperemehelikult kasutada haiglas avalikuks tarbeks mõeldud vara (puhkenurga mööbel, telefoniautomaat jms).

KOHUSTUSED
Patsient on kohustatud tutvuma ja arvestama haigla osakondadesse vastuvõtu nõudeid ja tingimusi.

Patsient peab avaldama raviarstile oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse (diagnoosimise, ravi jne) osutamiseks vajalikud andmed ja asjaolud. Kui patsient ise pole suuteline vastavat teavet andma, peab seda tegema tema eestkostja või volitatud isik.

Tasuliste tervishoiuteenuste osutamise eest peab patsient maksma tasu vastavalt haigla poolt kinnitatud tasuliste teenuste hinnakirjale haigla polikliiniku registratuuri.

Visiiditasu ja voodipäevatasu maksmise kohta on samuti kinnitatud kord (seejuures palun tutvuge eranditega).

Ravikindlustamata isikud peavad tasuma plaaniliste uuringute ja ravi eest ise või peab neil olema esitada tasumist tõendav garantiikiri (nt omavalitsuselt). Erakorralist abi osutatakse kõigile, olenemata ravikindlustuse olemasolust või kehtivusest.

Patsient (ja samuti külastaja) on kohustatud järgima osakonna kodukorda (arvestama raviprotseduuride ja päevakavaga).

Patsient peab käituma vastavalt ettekirjutatud ravirežiimile.

Patsientide külastusajad on reguleeritud, olenevalt osakonnast ja muudest asjaoludest. Osakonnajuhataja või raviarstiga kokkuleppel võib siin olla erandeid (sh tingituna patsiendi tervislikust seisundist, patsiendi soovist jne).

Külastaja peab lahkuma palatist arsti visiidi ajaks ja/ või arsti või õe nõudmisel privaatsuse tagamiseks protseduuride ja visiidi läbiviimisel.

Patsient ja külastaja on kohustatud täitma haigla tuleohutuse eeskirju.

Suitsetamine ja/või alkohoolsete jookide tarvitamine haigla ruumes ja territooriumil on keelatud.

Patsiendi isiklikud asjad peavad olema palatis vaid selleks ettenähtud kapis ning ta peab kaasa aitama puhtuse ja korra hoidmisele nii haigla ruumides kui õue-alal. Lubatud kaasavõetavate isiklike asjade osas küsige teavet osakonna personalilt. 

SA Raplamaa Haigla ei vastuta patsiendi isiklike asjade, raha, väärtesemete ja dokumentide eest. Eelpool nimetatu saate anda hoiule osakonna šeifi.

Patsient ei tohi haiglast lahkumisel kaasa võtta haiglale kuuluvat vara.