484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Kinnitatud

SA Raplamaa Haigla juhataja käskkirjaga  nr 1-3/26  05.07.2018

PLAANILISE RAVIJÄRJEKORRA PIDAMISE NÕUETE JA PATSIENDI TEAVITAMISE KORD RAIVIJÄRJEKORDA REGISTREERIMISEL

SA Raplamaa Haigla
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Plaanilise ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on Sotsiaalministri 21.08.2008.a. määrus nr 46: Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded.
 2. Ravijärjekorra reeglite kehtestamisel lähtutakse Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest ja Eesti Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu tingimustest.
 3. Ravijärjekorra pidamise reeglid kehtivad tähtajatult, ümbervaatamised vastavalt Sotsiaalministri määrustele, haigla liikide nõuetele, vastavatele lepingutele Eesti Haigekassaga ja SA Raplamaa Haigla (edaspidi nimetatud Haigla) sisemisele töökorraldusele ja tulenevalt vajadusest.
 4. Haigla osutab Eesti Haigekassa poolt rahastatud tervishoiuteenust ravijärjekorra alusel juhul, kui puudub võimalus osutada tervishoiuteenust koheselt ning teenuse osutamise edasilükkamine ei põhjusta patsiendi terviseseisundi halvenemist ega halvenda haiguse hilisemat prognoosi. Patsiendile tasulisi ehk Eesti Haigekassa poolt mitte rahastatavid teenuseid osutatakse kokkuleppel ja vastavalt Haiglas kehtestatud hinnakirjale.
 5. Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, kusjuures samasuguse meditsiinilise vajadusega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust samasugustel tingimustel ja tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud tähtaeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest.
 6. Patsientidele on nähtavas kohas (haigla polikliiniku registratuuris) välja pandud vastuvõtuaegade teave erialade kaupa; on olemas info väljaspool vastuvõtuaega ööpäevaringselt osutatava vältimatu abi saamise kohta; lisaks on Eesti Haigekassa Pärnu osakonna, Terviseameti ja Rapla maavanema kontaktandmed, juhul kui patsient tahab väljendada rahulolematust tervishoiuteenuse kättesaadavuse osas ja/või esitada kaebust. Samas on teave ka Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekordade maksimumpikkuste kohta.
 7. Haigla osutab vältimatut abi erakorralise meditsiini osakond. Vältimatut abi vajavatele patsientidele antakse arstiabi kohe, olenevalt haiguse profiilist kas EMO arsti või valves olevate erialaarstide poolt.
 8. Haigla tagab ja/või korraldab vältimatu eriarstiabi kättesaadavuse üldkirurgia, sisehaiguste, lastehaiguste, sünnitusabi ja günekoloogia erialadel vastavalt kehtestatud nõuetele.
 9. Ravijärjekorra pidamise reeglite täitmise eest vastutavad haigla ülemarst  ja  struktuuriüksuste juhid.
 10. Ravijärjekorda registreerimisel registratuuris või statsionaaris (st kohapeal) täidetakse eelnimetatud määruse § 5 lg 4 punktid:

10.1 patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (viimase puudumisel sünniaeg)
10.2 planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg
10.3 planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus)
10.4 patsiendi kontaktandmed
10.5 suunamise olemasolul suunava arsti kontaktandmed (telefoni nr)
10.6 patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev
10.7 ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimine või ravijärjekorrast väljaarvamine)
10.8 ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust.
10.9 märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest

Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda haiglas (tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas), saab patsient kirjaliku teatise, kus on märgitud tervishoiuteenuse osutamise aeg, teenust osutava struktuuriüksuse (osakonna või kabineti) nimetus, tervishoiutöötaja nimi ja telefoni number.

Kui registreerimine toimub telefoni teel, on kohustus märkida määruse §5 lg4 punktides 1) 2) 4) 6) 7) 8) nõutud andmed. Registraator teatab patsiendile tervishoiuteenuse osutamise aja, tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja (arsti) nime ja telefoninumbri.

Haigla polikliiniku registratuur kasutab registreerimisel vastavat arvutiprogrammi.

 1. Paberkandjal peab eraldi järjekorda nina-kõrva-kurguarst adenotoomia ja tonsillek-toomia osas.
 2. Haigla statsionaarsetes osakondades on ravijärjekorra pidamiseks sisse seatud žurnaalid.
 3. Registreerimine toimub esimesele vabale vastuvõtuajale (erandiks on patsiendi oma soov tulla hilisemal ajal või kui patsient on raviarsti poolt tagasi kutsutud hilisemaks ajaks).
 4. Oma ravi eest ise tasuvaid patsiente teenindatakse võimalusel kiiresti, kuid olenevalt olukorrast võib päevakorda tulla ka järjekorda panek.
 5. Kui ravijärjekorras tehakse muudatus või tervishoiutöötaja, kelle vastuvõtule patsient on registreeritud, asendatakse teise tervishoiutöötajaga, siis sellest patsienti ka informeeritakse, hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest, seejuures säilib varasem teave koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.
 6. Patsientide ravijärjekorda registreerimine polikliinikus toimub põhitööaja 8 tunni jooksul telefonil 48 44 050. Parema teeninduse eesmärgil töötab registratuuris kõnekeskus. Perearstid kasutavad numbrit sama tel.numbrit. Perearstidele (kes on haiglaga sõlminud vastava lepingu) on antud ligipääs haigla infosüsteemile, mis võimaldab neil oma patsiente vabale sobivale vastuvõtule järjekorda panna.
 7. Patsientide plaanilisele statsionaarsele ravile järjekorda panek toimub osakondade telefonidel.
 8. Järjekorra pidamist puudutavad andmed esitab haigla kolme tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest Terviseametile ja Eesti Haigekassale. Üldjuhul esitab haigla iga kuu esimesel kuupäeval plaanilise ravi järjekordade seisu haigekassa Pärnu osakonnale.

Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:

Kood 62 – rahalise ressursi piiratus
Kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine
Kood 64 – patsiendipoolne põhjus
Kood 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus
Kood 66 – muu põhjus

Kood märgitakse vaid juhul, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust.