484 4050

haigla@raplahaigla.ee

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse (SRT) eesmärk.

Sotsiaalse  rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on õpetada ja arendada puudega inimese igapäevaelu oskusi, suurendada ühiskonnaelus osalemist, toetada õppimist ja arendada töövõime eeldusi. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ning nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

NB! Teenus ei sisalda meditsiinilist rehabilitatsiooni (taastusravi). Ravi, sh taastusravi, vajaduse korral tuleb selle saamiseks pöörduda oma perearsti või eriarsti poole. 

Kellel on õigustatus saada sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust?

1. lastel (kuni 16-a), kellel on tuvastatud puude raskusaste ning lapsed (kuni 16-a), kellele koostatakse rehabilitatsiooniplaani puude raskusastme esmakordseks tuvastamiseks
2. alaealistel (kuni 18-a), kes on teenusele suunatud alaealiste komisjoni otsusel
3. puuduva töövõimega tööealisel inimesel, kellel SKA on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse
4. vanaduspensioniealisel puudega inimesel, kellel SKA on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse
5. ennetähtaegsele vanaduspensionile jäänud puudega inimesel, kellel SKA on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse
6. vanaduspensioni ootel olev päästeteenistuse toetust saaval puudega inimesel, kellel SKA on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse7)tööealisel isikul, kellel on puue või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks või kellele on RERS (riikliku elatusrahade seaduse) alusel määratud invaliidsusgrupp tähtajatult või kellel on tuvastatud osaline töövõime ning lisaks nende kriteeriumide täitmisele tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus. Neil isikutel on õigus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele juhul, kui nad ei ole töötuna arvele võetud, ei tööta ega õpi.

Kuidas SRT saamine on korraldatud?

1. Õigustatud isik esitab Sotsiaalkindlustusametile (SKA-le) taotluse sotsiaalse rehabilitastiooni-teenuse  eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmiseks.Taotlust on võimalik esitada riigiportaalis eesti.ee. Vajadusel võib täidetud ja digitaalselt allkirjastatult taotluse saata e-posti teel, paberil alla kirjutatud taotluse saata posti teel või esitada Sotsiaalkindlustusameti kllienditeeninduses. SKA e-posti aadressid ning klienditeeninduse aadressid ja vastuvõtuajad on kättesaadavad SKA kodulehel rubriigis “Klienditeenindused ja kontaktandmed”
Taotluse vorm on kättesaadav rubriigis Blanketid/rehabilitatsiooniteenuse blanketid ning SKA klienditeenindustes.
2. Taotlust ei pea esitama:
 • alla 16-a lapsed, kes suunatakse rehabilitatsiooniteenusele puude ekspertiisi taotluse alusel seoses puude raskusastme määramisega;
 • 7-18-a lapsed, kelle kohta esitatakse SKA-le alaealiste komisjoni otsus, kus mõjutusvahendina on määratud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus.
3. Tööealine (16-aastane kuni vanaduspensioni ealine) psüühikahäirega isik võib taotluses soovi korral märkida, millise rahastamise sihtgrupi alusel ta tasu maksmise ülevõtmist taotleb – kas tööealiste psüühikahäirega isikute sihtgrupis või 16-a ja vanemate isikute sihtgrupis.
4. Terviseolukorrast põhjustatud vähenenud tegevusvõimega tööealistel ja vanaduspensioni ealistel isikutel on õigus SRT-le juhul, kui on tuvastatud teenuse vajadus. Seetõttu enne tasu maksmise kohustuse ülevõtmist SKA hindab isiku rehabilitatsioonivajadust. Selleks võtab SKA juhtumikorraldaja isikuga ühendust ja lepib kokku hindamise toimumise aja ning koha.
5. Alla 16-a isiku taotlus vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul, 16-a ja vanema isiku taotlus vaadatakse läbi ja teenuse eest tasu maksmise ülevõtmine otsustatakse 40 tööpäeva jooksul.
6. SKA võtab SRT eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 2 aastaks.Isikult, kellel on enne 2016. a koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan, võtab SKA tasu maksmise kohustuse üle kuni rehabili-tatsiooniplaani kehtivuse lõpuni, aga mitte kauem kui 31.12.2018.
7. Juhul, kui eelarves ei ole raha SRT eest tasu maksmiseks, võtab SKA isiku enda juurde järjekorda ja teavitab sellest isikut koos otsuse teatavaks tegemisega. Eelarvesse raha lisandumisel teavitab SKA järjekorras olevat isikut järjekorra saabumisest.  
8. Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsus (edaspidi otsus) tehakse isikule teatavaks isiku taotluses märgitud viisil kas riigiportaali kaudu, e-posti teel, posti teel või SKA klienditeeninduses.
Otsusele on lisatud:
  – teenuste loetelu, milles on märgitud isikul otsuse väljastamise kuupäeva seisuga SRT saamiseks kasutada olevad vabad vahendid vastavalt otsuses märgitud rahastamise sihtgrupile;
 –  SRT osutajate nimekiri, milles on märgitud iga rehabilitatsiooniasutuse kohta kontaktandmed, osutatavad teenused ja orienteeruv esimene vaba aeg. Isikul on õigus valida otsusele lisatud rehabilitatsiooniasutuste nimekirjast endale sobiv rehabilitatsiooniteenuse osutaja.Rohkem teavet rehabilitatsiooniteenuse osutajate kohta on võimalik leida majandustegevuse registrist (http://mtr.mkm.ee/), valides tegevusalaks rehabilitatsiooniteenuse osutamine, ja teenuse osutajate kodulehtedelt.
9. Isik on kohustatud 60 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks saamisest pöörduma valitud asutuse poole teenuse osutamises kokku leppimiseks. Teenuse osutaja poole võib pöörduda kas e-posti või posti või telefoni teel või minna asutusse kohale. Teenuse osutaja registreerib tema poole pöördunud isikuga kokkuleppe sõlmimise kuupäeva ja planeeritud teenuse alustamise kuupäeva sotsiaalhoolekande portaalis.
10. Juhul, kui eelarves ei ole piisavalt raha, et isik võiks kohe hakata teenust saama, paneb SKA isiku teenuse järjekorda. Järjekorda võtmisest teavitatakse isikut otsuses. Järjekorra pikkus on kuni 1 aasta. Järjekorra saabumisel väljastab SKA isikule järjekorra saabumise teate, millele on lisatud punktis 7 nimetatud rahastatavate teenuste loetelu ja teenuse osutajate nimekiri. Järjekorra teate saamisel peab isik 60 päeva jooksul pöörduma teenuse osutaja poole ja kokku leppima teenuse osutamises.
11. Teenuse osutaja osutab isikule SRT vastavalt SKA otsusele kas rehabilitatsiooniprogrammina, juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavale või isiklikule rehabilitatsiooniplaanile kuni 2 aasta jooksul.
12. Teenuse osutaja esitab osutatud SRT ja sellega kaasnenud majutuse ning enda sõidukulude kohta arve SKA-le.
13. Sõidukulu hüvitamise taotlemiseks esitab isik SKA-le sellekohase taotluse ja kuludokumendid. 

Missuguseid teenuseid SRT raames osutatakse?

1. Vastavalt SKA otsusele koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan.
2. Juhendatakse isikut rehabilitatsiooniprotsessis osalemisel ja vastavalt vajadusele tehakse selleks võrgustikutööd.
3. Hinnatakse rehabilitatsiooni tulemusi.
4. Osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniprogrammis, SKA juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavas või isiklikus rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:
  • tegevusterapeudi teenused
  • sotsiaaltöötaja teenused
  • psühholoogi teenused
  • eripedagoogi teenused
  • logopeedi teenused
  • füsioterapeudi teenused
  • arsti teenus
  • õe teenused

Kõiki teenuseid, v. a arsti teenus, osutatakse individuaalselt või grupile. Arsti teenust osutatakse ainult individuaalselt.

NB! Arsti ja õe teenused on nõustava sisuga ning ei sisalda ravimisega seotud tegevusi nagu näiteks diagnoosimine, raviplaani koostamine, retsepti väljastamine, raviprotseduuride tegemine, eriarstile või uuringutele saatekirja väljastamine jmt.

SRT–ga seotud sõidukulude hüvitamine.

Juhul, kui inimese elukoht ja SRT osutamise koht on erinevates valdades või linnades, kompenseerib riik sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel tema saatjale (lapsevanemale, abikaasale, hooldajale vm abistajale), kummalegi maksimaalselt  41,55 eurot kalendriaastas. Sõidukulu hüvitise saamiseks on vajalik pärast rehabilitatsiooniteenuse saamist esitada SKA-le taotlus. Taotluses märkida järgmised andmed:

1. SRT saanud isiku nimi ja isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber,
2. juhul, kui taotletakse teenust saanud isiku saatja sõidukulu hüvitamist, siis saatja nimi ja isiku-kood või sünniaeg, elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber,
3. SKA otsuse number;
4. arvelduskonto number, kuhu hüvitis kantakse;
5. andmed SRT osutamisega seotud sõidukulude tekkimise kohta (lähtekoht, sihtkoht, läbitud vahe-maa kilomeetrites jm);
6. sõidukulu tõendavate dokumentide loetelu. Taotlusele lisada sõidukulu tõendavad dokumendid – sõidupiletid, bensiiniostu tšekid, taksoarved vm.
SKA otsustab sõidukulude hüvitamise või sellest keeldumise hiljemalt 20 tööpäeva jooksul taotluse, kuludokumentide ja teenuse osutajalt SRT osutamise kohta arve saamise päevast arvates.

SRT-ga seotud majutuskulude hüvitamine.

Osutatavate teenustega koos võib vajadusel kaasneda majutuse eest tasumine – rehabilitatsiooniasutuses võimaldatakse teenuse saajale ööbimine koos toitlustamisega üks kord päevas, arvestusega, et üks ööpäev maksab maksimaalselt 23,97 eurot. Majutusteenuse eest tasutakse riigieelarvest:
  • sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse saaja ja alla 16-aastase lapse saatja eest kuni 119,85 eurot kalendriaastas,
  • tööealise psüühikahäirega inimese eest kuni 838,95 eurot kalendriaastas.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames osutatavad teenused ja iga teenuse maksimaalnehüvitatav maksumus kalendriaastason sätestatud sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“ lisas 1 .
Määrusega on kehtestatud ka teenuste hinnad.

Kuidas registreerida rehabilitatsiooniteenusele Raplamaa Haiglas? 

Rehabilitatsiooniteenustele ja rehabilitatsiooniplaani koostamisele registreerumiseks palume võtta ühendust telefonil 4890748; 53455237  või e-maili teel  kaja.heinsaar@raplahaigla.ee

Registreerumisel palume teatada:
 – Suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev
 – Isikuandmed
 – Kontaktandmed
 – Peamised probleemid, mille tõttu teenusele pöördutakse

 Esimesel korral kohale tulles tuleb teenuse saajal kaasa võtta:
  • Suunamiskiri
  • Eelmine rehabilitatsiooniplaan kui on olemas
  • Võimalusel väljavõte arstlikest dokumentidest 

Meie meeskonnas töötavad:
 – meditsiiniõde – Kai Bornschein 
 – sotsiaaltöötaja – Kaja Heinsaar
 – psühholoog– Aive Hirs
 – eripedagoog – Kaia Karlep
 – tegevusterapeut – Maria Puurits
 – logopeed – Margit Golovjan
– 
füsioterapeut – Birgit Kusmin

Vaide esitamine.

Isik, kes leiab, et SRT eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsustamisel, sh SRT vajaduse tuvastamisel, on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide. Vaie tuleb esitada SKA-le (Endla 8, 15092 Tallinn) või  e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee  30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast toimingust või haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Lähtuvalt haldusmenetluse seaduse § 76 lõigetest 2 ja 3 märgitakse vaides:
1. haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud;
2. vaide esitaja nimi, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
3. vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
4. põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
5. vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus;
6. vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
7. vaidele lisatud dokumentide loetelu;
8. allkiri.
Vaidele kirjutab alla esitaja või tema seaduslik esindaja. Vaide esitaja esindaja lisab vaidele juurde esindusõigust tõendava dokumendi või volikirja, kui seda ei ole esitatud varem.

Rohkem infot leiad https://sotsiaalkindlustusamet.ee/