484 4050

haigla@raplahaigla.ee

9              Väljavõte

 Muudetud juhataja
Käskkirjaga nr 1-3/06 04.04.2022


VISIIDI- JA VOODIPÄEVATASU NING ISESEISVA STATSIONAARSE
ÕENDUSABI OMAOSALUSE MAKSMISE KORD


1. Eesmärk
   1.1. Korra eesmärgiks on visiidi- ja voodipäevatasu ning iseseisva statsionaarse õendusabi (edaspidi õendusabi) teenuse osutamisel viibiva patsiendi omaosaluse fikseerimine, maksmisest teavitamise ning maksmise korraldamise sätestamine.
2. Kehtivus
   2.1. Kord kehtib SA Raplamaa Haiglas.
3. Vastutus
   3.1. Korra järgimise eest vastutavad makseid vastu võtvad töötajad.
   3.2. Korra üldise rakendamise eest vastutavad struktuuriüksuste õendusjuhid.
4. Ülevaatus
   4.1. Kord vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul.
   4.2. Ülevaatuse eest vastutab juhatus ja raamatupidamine.
5. Mõisted
   5.1. Visiiditasu – makse ambulatoorse eriarstiabi eest.
   5.2. Voodipäevatasu – makse majutuse standardtingimustes osutatava statsionaarse eriarstiabi (sh päevaravi/päevakirurgia) eest.
   5.3. Omaosalus (omaosaluse määr)
makse, mis tuleb tasuda patsiendil tervishoiuteenuse eest Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud summas.
6. Tegevuskirjeldus
   6.1. Visiiditasu ja selle maksmine
     6.1.1. Visiiditasu on 5 eurot vastavalt ravikindlustuse seadusele § 72 alates 15.02.2013
     6.1.2. Kui patsient maksab tasulise ambulatoorse eriarstiabi visiidi eest, arvestatakse, et visiiditasu sisaldub selles hinnas.
     6.1.3. Visiiditasu makstakse nimetatud määras 1 kord ühe haigusjuhu kohta 3 kuu jooksul (arvestuse aluseks on uue Eesti Haigekassa arve avamine).
     6.1.4. Visiiditasu ei võeta:
        6.1.4.1. rasedalt;
        6.1.4.2. alla 18-aastastelt patsiendilt;
        6.1.4.3. kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine;
        6.1.4.4. Raplamaa Haigla teise eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt;
        6.1.4.5. teise raviasutuse sama eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt sama haigusjuhu raames;
        6.1.4.6. ambulatoorselt dialüüsipatsiendilt;
        6.1.4.7. tööülesannete täitmisel vigastada saanud politsei või päästeameti töötajalt
        6.1.4.8. tahtest olenematult psühhiaatriliselt patsiendilt
        6.1.4.9.·vähenenud töövõimega ja mittetöötavalt kindlustatud patsiendilt psühhiaatri vastuvõtul (töövõimekaardi alusel)
        6.1.4.10 perearsti saatekirja alusel erakorralise meditsiini osakonda pöörduvatelt patsientidelt (alates 01.04.2020)
        6.1.4.11 Ukraina sõjapõgenikelt (alates 03.03.2022)
6.2. Voodipäevatasu ja selle maksmine
      6.2.1. Voodipäevatasu 2,50 eurot tuleb tasuda haiglast lahkumisel iga haiglas (sh päevaravil päevakirurgias) oleku ajal alanud kalendripäeva eest.
      6.2.2. Voodipäevatasu makstakse ühe haigusjuhu raames iga haiglas oldud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 päeva eest.
      6.2.3. Voodipäevatasu ei võeta:
        6.2.3.1. intensiivravi osutamise aja eest;
        6.2.3.2. raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamise eest;
        6.2.3.3. alaealiselt (alla 18-aastastelt);
        6.2.3.4. nefroloogia osakonnas dialüüsipatsientidelt;
        6.2.3.5. ühiskonnaohtlikku nakkushaigust (nt tuberkuloosi) põdevatelt isikutelt;
        6.2.3.6. surmaga lõppenud haigusjuhtudel
        6.2.3.7 vähenenud töövõimega ja mittetöötavalt kindlustatud psühhiaatriliselt patsiendilt (töövõimekaardi alusel)
6.3. Õendusabi omaosalus ja selle maksmine
     6.3.1. Õendusabi omaosalus on alates 01.juulist 2023 19.04 eurot päevas (kood 2063) juhul, kui Eesti Haigekassa on ravikindlustatult tasu maksmise kohustuse üle võtnud.
     6.3.2. Kui patsient maksab õendusabi teenuse omaosaluse, arvestatakse, et voodipäevatasu sisaldub selles hinnas.
     6.3.3. Ravikindlustatud patsient maksab p-s 6.3.1. nimetatud omaosaluse, kui ta saabub õendusabi osakonda:

        6.3.3.1. Raplamaa Haigla statsionaarselt ravilt õendusabi näidustuse olemasolul;
        6.3.3.2. väljastpoolt haigla statsionaari üldise ravijärjekorra alusel.
     6.3.4. Õendusabi teenuse omaosalust
makstakse ettemaksuna 10 päeva kaupa ja õendusjuht vastutab, et kõigil patsientidel on omaosaluse tasu 10 päeva kaupa ette makstud.
     6.3.5. Õendusabiteenuse tasulise teenuse hind on fikseeritud haigla tasuliste teenuste hinnakirjas.
     6.3.6. Kui patsient saabub õendusabi teenuse saamiseks õendusabi osakonda väljaspool üldist ravijärjekorda või kui Eesti Haigekassa patsiendi õendusabi teenuse eest ei maksa, tasub patsient tasuliste teenuste hinnakirja alusel.

   Maksmise korraldamine

  Visiidi- ja voodipäevatasu ning õendusabi teenuse omaosaluse makseid võtavad vastu:

  • EMO osakond 
  • Statsionaarne ravi  I ja II osakond (sisehaigused ja kirurgia)
  • Õendusabi osakond 
  • Registratuur

  Visiiditasu, voodipäevatasu, omaosalustasu ja tasuliste teenuste eest saab maksta KAARDIGA. Makseterminalid on haigla polikliiniku registratuuris, EMO osakonnas (valvetoas), statsionaarse ravi I ja II osakonnas.