484 4050

haigla@raplahaigla.ee

                                                                                                                                                   

VISIIDI- JA VOODIPÄEVATASU NING ISESEISVA STATSIONAARSE
ÕENDUSABI OMAOSALUSE MAKSMISE KORD  

1. Eesmärk   
1.1. Korra eesmärgiks on visiidi- ja voodipäevatasu ning iseseisva statsionaarse õendusabi (edaspidi õendusabi) teenuse osutamisel viibiva patsiendi omaosaluse fikseerimine, maksmisest teavitamise ning maksmise korraldamise sätestamine.     

2. Kehtivus
2.1. Kord kehtib SA Raplamaa Haiglas.    

3. Vastutus  
3.1. Korra järgimise eest vastutavad makseid vastu võtvad  töötajad.  
3.2. Korra üldise rakendamise eest vastutavad struktuuriüksuste õendusjuhid.    

4. Ülevaatus   
4.1. Kord vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul.  
4.2. Ülevaatuse eest vastutab juhatus ja raamatupidamine.    

5. Mõisted 
5.1. Visiiditasu –makse ambulatoorse tervishoiuteenuse eest.
5.2. Voodipäevatasu – makse majutuse standardtingimustes osutatava statsionaarse eriarstiabi eest.  
5.3. Omaosalus (omaosaluse määr)makse, mis tuleb tasuda patsiendil tervishoiuteenuse eest Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud summas.    

6. Tegevuskirjeldus  
6.1. Visiiditasu ja selle maksmine
6.1.1. Visiiditasu on 5 eurot.

6.1.2. Kui patsient maksab tasulise ambulatoorse eriarstiabi visiidi eest, arvestatakse, et visiiditasu sisaldub selles hinnas.  
6.1.3. Visiiditasu makstakse nimetatud määras 1 kord ühe haigusjuhu kohta 3 kuu jooksul (arvestuse aluseks on uue Tervisekassa  arve avamine). 
6.1.4. Visiiditasu ei võeta: 
     6.1.4.1. rasedalt; 
     6.1.4.2. alla 18-aastaselt patsiendilt; 
     6.1.4.3. kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine; 
     6.1.4.4. Raplamaa Haigla teise eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt; 
     6.1.4.5. teise raviasutuse sama eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt sama haigusjuhu raames; 
     6.1.4.6. ambulatoorselt dialüüsipatsiendilt; 
     6.1.4.7. tööülesannete täitmisel vigastada saanud politsei või päästeameti töötajalt 
     6.1.4.8. tahtest olenematult psühhiaatriliselt patsiendilt  
     6.1.4.9.·vähenenud töövõimega ja mittetöötavalt kindlustatud patsiendilt psühhiaatri vastuvõtul (töövõimekaardi alusel)  
     6.1.4.10. perearsti saatekirja alusel erakorralise meditsiini osakonda pöörduvatelt patsientidelt
     6.1.5.11. Ukraina sõjapõgenikelt, kellel puudub kehtiv ravikindlustus (alates 03.03.2022)  

6.2. Voodipäevatasu ja selle maksmine
6.2.1. Voodipäevatasu  2,50 eurot tuleb tasuda haiglast lahkumisel iga haiglas  oleku ajal alanud kalendripäeva eest. 
6.2.2. Voodipäevatasu makstakse ühe haigusjuhu raames iga haiglas oldud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 päeva eest.  
6.2.3. Voodipäevatasu ei võeta:
    6.2.3.1. intensiivravi osutamise aja eest; 
    6.2.3.2. raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamise eest;  
    6.2.3.3. alaealiselt (alla 18-aastastelt);  
    6.2.3.4. nefroloogia osakonnas dialüüsipatsientidelt; 
    6.2.3.5. ühiskonnaohtlikku nakkushaigust (nt tuberkuloosi) põdevatelt isikutelt;  
    6.2.3.6. surmaga lõppenud haigusjuhtudel 
    6.2.3.7 vähenenud töövõimega ja mittetöötavalt kindlustatud psühhiaatriliselt patsiendilt  (töövõimekaardi alusel) 

6.3. Õendusabi omaosalus ja selle maksmine
6.3.1. Õendusabi omaosalus on  alates 01.04.2024  21.79 eurot päevas (kood 2063) juhul,  kui Tervisekassa on ravikindlustatult tasu maksmise kohustuse üle võtnud.  
6.3.2. Kui patsient maksab õendusabi teenuse omaosaluse, arvestatakse, et voodipäevatasu sisaldub selles hinnas.  
6.3.3. Ravikindlustatud patsient maksab p-s 6.3.1. nimetatud omaosaluse, kui ta saabub õendusabi osakonda:  
    6.3.3.1. Raplamaa Haigla statsionaarselt ravilt õendusabi näidustuse olemasolul;  
    6.3.3.2. väljastpoolt haigla  statsionaari üldise ravijärjekorra alusel.  
6.3.4. Õendusabi teenuse omaosalust makstakse ettemaksuna 10 päeva kaupa ja õendusjuht vastutab, et kõigil patsientidel on omaosaluse tasu 10 päeva kaupa ette makstud.  
6.3.5. Õendusabiteenuse tasulise teenuse hind on fikseeritud haigla tasuliste teenuste hinnakirjas. 
6.3.6. Kui patsient saabub õendusabi teenuse saamiseks õendusabi osakonda väljaspool üldist ravijärjekorda või kui Tervisekassa patsiendi õendusabi teenuse eest ei maksa, tasub patsient tasuliste teenuste hinnakirja alusel. 

6.4. Tasudest ja maksmisest teavitamine 
6.4.1. Voodipäevatasu ja omaosalus.  
Raviarstid on kohustatud õigeaegselt teavitama:  
    6.4.1.1. patsiente – voodipäevatasu suurusest, õendusabi teenuse omaosaluse tasu suurusest ja maksmise korrast;  
    6.4.1.2. osakondade õdesid   – patsientide haiglast väljakirjutamisest ja maksmise korraldamiseks (nt ettemaksuarve väljastamine).  
6.4.2. Visiiditasu. Klienditeenindajad ja raviarstid on kohustatud patsiente teavitama visiiditasust.     

6.5. Toimimine õendusabi eest maksta mittesuutvate patsientide puhul  
6.5.1. Raviarst selgitab õendusabi teenuse vajaduse ilmnemisel kohe välja, kas patsient on võimeline õendusabi teenuse omaosaluse ettemaksuna tasuma. Kui patsient eeldatavasti (oma  või omaste sõnul) ei ole võimeline õendusabi teenuse eest omaosalust maksma, korraldab raviarst sellest viivitamata (kuid mitte hiljem, kui 1 nädal enne planeeritava õendusabi teenuse algust) sotsiaaltöötaja teavitamise ja fikseerib selle haigusloos. 
6.5.2. Sotsiaaltöötaja korraldab (vajadusel koostöös kohaliku omavalitsusega) maksmisega seotud probleemide lahendamise ja fikseerib tulemuse haigusloos.    

6.6. Maksmise korraldamine     
6.6.1.Visiiditasu, voodipäevatasu või õendusabi teenuse omaosaluse maksevõimalused on alljärgnevad: sularahas või kaardimaksega ja kui patsiendil puudub võimalus sularahas või kaardimaksega tasumiseks, ainult  siis on õigus patsiendile anda arve ülekandega tasumiseks. 
6.6.2. Visiiditasu ülekandearve väljastamisel tuleb kontrollida patsiendi kontaktandmed: postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
6.6.3. Visiidi- ja voodipäevatasu ning õendusabi teenuse omaosaluse makseid võtavad vastu ja vastutavad maksete korrektse vormistamise eest:    

  • EMO    osakond  –  osakonnas  tööl olev hooldustöötaja/andmesisestaja 
  • Diagnostikaosakond –registraator
  • Statsionaarne ravi I – sekretär või andmetöötleja 
  • Statsionaarne ravi II osakond – andmetöötleja ja või sekretär
  • Päevaravi –sekretär või andmetöötleja
  • Kirurgiline järelravi – andmetöötleja või sekretär
  • Polikliinik – registraator

7. Võlgade menetlemine  
7.1. Tasumata visiidi- või voodipäevatasu arvest teavitatakse SMSiga: 
7.1.1.  viiendal päeval pärast arve vormistamist,  
7.1.2.  ühe kuu möödudes maksetähtajast ning kaks nädalat enne võlgade loovutamist inkassofirmale. 
7.1.3.Visiidi- ja voodipäevatasude võlgnike andmed koondatakse kvartaalselt järgmise kvartali viimasel kuul finantsteenistuse raamatupidamise valdkonna töötaja poolt tabeli kujul ja edastatakse sekretäridele ning vastutavatele klienditeenindajatele. 
7.1.4.Klienditeenindajad jälgivad ja korraldavad võlgnikuga telefoni teel ühenduse võtmise ja maksekohustuse meeldetuletamise ning kordusarve saatmise e-postiga või postiga.   
7.1.5. Tasumata arve väljastanud sekretär või klienditeenindaja võtab ühendust võlgnikuga ning vajadusel uuendab patsiendi kontaktandmed infosüsteemis ja saadab kordusarve. 

Tasumata visiidi- ja voodipäevatasude kvartaalsed võlad loovutab finantsteenistuse raamatupidamise valdkonna töötaja juhatusega kooskõlastatult inkassofirmale ülejärgmise kvartali esimesel kuul. 

Visiiditasu, voodipäevatasu, omaosalustasu ja tasuliste teenuste eest saab maksta KAARDIGA. Makseterminalid on haigla polikliiniku registratuuris, EMO osakonnas (valvetoas), statsionaarse ravi I ja II osakonnas.