484 4050

haigla@raplahaigla.ee

1. Kaebusega (küsimustega) SA Raplamaa Haiglasse on võimalik pöörduda kõigil, kellele on siin haiglas osutatud tervishoiuteenust. Samuti võivad pöörduda patsientide eestkostjad või patsientide esindajad, kellel on selliseks pöördumiseks volitus.
2. Kaebuse või ettepaneku avaldamise õigus on ka neil, kes on soovinud saada tervishoiuteenust, kuid probleem on tekkinud juba enne selle tegelikku saamist.
3. Volitus peab olema kirjalik, vabas vormis, kuid haigla esindajale üheselt mõistetav.
4. Kaebusi on võimalik esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult.
5. Kaebustes sisalduvaid delikaatseid isikuandmeid, sh patsientide terviseandmeid käsitletakse lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest: kõrvalisi ega kolmandaid isikuid ei kaasata/ ei teavitata, va.juhul kui seda nõuab antud kaebuse lahendamine. Sellisel juhul kooskõlastatakse andmete kasutamine patsiendi (tema eestkostja või volitatud esindaja) ja haigla esindaja vahel.
6. Ülemarsti kabinetis olevat teavet kaebuste ja sellega seonduvate isikuandmete kohta ei ole lubatud omavoliliselt kellelgi kasutada. Teavet säilitatakse 10 aastat.

Kirjalikud kaebused

1. Kirjaliku kaebuse või ettepaneku esitamiseks on nii haigla osakondades kui ka haigla kodulehel olemas vastav vorm. Kaebuse vormi saamiseks pöörduge osakonna valveõe poole. Nende kogumise eest kokkulepitud kohtades vastutab haigla ülemõde.
2. Kirjaliku kaebuse võib esitada vabas vormis või märkida probleem/ kaebuse sisu juuresolevale vormile.
3. Kõigis osakondades on olemas postkastid, kust laekunud kirjad/kaebused/ettepanekud võetakse välja iga tööpäeva lõpul.
4. Kirjalikuks kaebuseks on posti teel tulnud kaebus, e-kirjana saadetud kaebus või isiklikult üle antud kaebus.
5. Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi (või esindaja nimi), kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue, tagasiside saamise soov ja viis (posti teel, e-meilina, telefonikõnena – vastavalt sellele on vaja märkida ka kontaktandmed).
6. Kõik saabunud kirjalikud kaebused registreeritakse, säilitatakse eraldi kaustas, ravijuhi kabinetis.
7. Kaebus vaadatakse läbi hiljemalt 30 päeva jooksul alates selle laekumise kuupäevast haiglasse (võimalusel 1-3 tööpäeva jooksul).
8. Kirjalikule kaebusele saadetakse kirjalik vastus. Kaebuse sisu peab olema arusaadav ja esitatud küsimus konkreetne. Reeglina läheb vastus ülemarsti allkirjaga.
9. Igal konkreetse kaebuse lahendamisel võtab komisjon vastu otsuse, millest teavitab kaebuse esitajat 3 tööpäeva jooksul.
10. Kaebuste lahendamiseks on loodud eraldi komisjon koosseisus:
   esimees: ravijuht
   liikmed:  õendusjuht, jurist
Vajadusel osaleb komisjoni töös vastava osakonna või üksuse juht.
Vajadusel jääb samale komisjonile ka lisaselgituste andmise kohustus (laekunud lisaküsimusest 7 tööpäeva jooksul).
11. Komisjoni otsusega mitte rahule jäädes võib pöörduda SA Raplamaa Haigla juhatuse poole seitsme tööpäeva jooksul vastuse kättesaamisest alates.

Suulised kaebused

1. Suulised kaebused registreeritakse eraldi osana kaebuste registreerimise üldkaustas: kuupäev, avaldaja nimi, probleemi lühikirjeldus, märge lahenduse/ lahendaja kohta.
2. Suulised kaebused lahendatakse haigla osakonna või üksuse piires. Kõigist sellistest pöördumistest ja kaebustest peab olema teavitatud osakonna juhatajat või üksuse juhti.
Vastava informatsiooni edastamise kohustus on isikul, kelleni kaebus jõudis.
3. Osakond (osakonnajuhataja või vanemõe isikus) annab vastuse esimesel võimalusel/ samal päeval. /Eeldusel, et kaebuse esitanud isik on haiglas/.
4. Osakond/ üksus pakub kaebajale võimalust kirjaliku kaebuse esitamiseks (osakonnas on olemas ka vastav vorm), viidates kirjaliku vastuse saamise võimalusele.
5. Lahendusest teavitatakse haigla ülemarsti.
6. Üldjuhul vastatakse suulistele kaebustele suuliselt. Kui asjaolud osutuvad keerukamaks, palutakse kaebajal siiski esitada kirjalik avaldus. Olenevalt olukorrast, jääb ka võimalus, et suuliselt esitatud kaebus vajab põhjalikumat uurimist ja sel juhul vastatakse kaebajale kirjalikult hiljemalt 14 tööpäeva jooksul, arvestades seejuures kaebaja tagasiside saamise soovi (posti teel, e-kirjana).

Kõigil soovijatel on õigus ja võimalus pöörduda teiste asjakohaste institutsioonide poole.

1. Eesti Haigekassa Pärnu osakond:
    Lai tn 14, Pärnu 80010, tel 44 77666 (sekretär)
2. Terviseamet:
    Gonsiori 29, Tallinn, 15157, tel 6 509840 (sekretär)
3. Eesti Patsientide Esindusühing:
    Kaupmehe 14, Tallinn 10114, tel 6 566 429
    Rüütli 21, IIk, Pärnu 80010, tel 44 33 440
4. Eesti Vabariigi Õiguskantsler:
Kohtu 8, 15193 Tallinn, tel 6938404 (info)
e-post: info@oiguskantsler.ee 
5. Kui kaebus ei leia rahuldavat lahendust eeltoodud instantside vahendusel, on kaebuse esitajal õigus pöörduda kohtu poole.
6. Vähekindlustatud isikutel on võimalik saada riigi õigusabi: vastavaidteabevoldikuid, nii eesti- kui venekeelsena, saate tasuta Justiitsministeeriumist. Palun tutvuge teabega

OMA ARVAMUSED JA ETTEPANEKUD SA Raplamaa Haiglale saatke e-aadressil:  haigla@raplahaigla.ee

Võimalus on kasutada ka tagasiside vormi